Dipnot

Çerez Politikası

Son güncelleme: 12 Eylül 2023

Dipnot Yayıncılık Eğitim ve Turizm A.Ş. olarak, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor; bu amaçla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti gösteriyoruz. Bu kapsamda işbu AydınlatmaMetni, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (Kanun) 10.maddesinin bir gereği olarak tarafınızla paylaşılmaktadır. Bu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır.); Dipnot Yayıncılık Eğitim ve Turizm A.Ş. tarafından yürütülen internet siteleri için geçerli olup, çerez kullanımına ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Çerez onay diyaloğu aracılığıyla üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler.

1. Çerez (Cookie) nedir?

Çerez bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, akıllı telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerezler internet sitemizin veya mobil platformların tercihlerinizi hatırlamasında yardımcı olurlar. (Örneğin internet sitemize giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil, konum ve diğer tercihler). Böylelikle internet sitemiz ziyaret ettiğinizde söz konusu bilgileri tekrar girmeniz gerekmez.

2. Cihazlarınızda ne tür çerezler tutuyoruz ve bunları ne amaçla işliyoruz?

2.A Kullanım süresine göre çerez çeşitleri

Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.

Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

2.B Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler

Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde birinci taraf ve üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır.

2.C. Kullanım amacına göre çerezler

Zorunlu çerezler, Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu zorunlu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler.

Reklam/Pazarlama çerezleri, internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu reklam/pazarlama çerezleri iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır. İşlevsel çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır. Bu üç çerez türü de sitemizde kullanılmaktadır.


Çerezi Oluşturan Alan AdıÇerez ismiÇerez tanımıÇerez TürüÇerez Süresi
Google Analytics_gaPlatform kullanım istatistiklerinin takibi için kullanılır.İzleme Çerezleri2 yıl
Google Analytics_gidPlatform kullanım istatistiklerinin takibi için kullanılır.İzleme Çerezleri2 yıl
Google Tag Manager_ga_7SHMK3BXGN _ga_JR63L07Q2ZDönüşüm izleme, site analizi, yeniden pazarlama amaçları için kullanılır.İzleme Çerezleri2 yıl
Dipnotdp_onboardingKullanıcı karşılama akışının gizlenip saklanması amacıyla kullanılır.İşlevsellik ÇerezleriSession
Dipnotdp_consentÇerez uyarısının görüntülenme durumu ve izinleri için kullanılır.İşlevsellik ÇerezleriSession

3. Cihazlarınızda ne tür çerezler tutuyoruz ve bunları ne amaçla işliyoruz?

3.A Performans / Analiz Çerezleri

Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek için web siteleri ve uygulamaları (onlar izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

3.B Pazarlama Çerezleri

Reklam ve kişiselleştirme çerezleri kendi kişisel çıkarları için bizim reklam ve websitesi içeriği özelleştirmek için bizim web sitelerinin ziyaretçi tarama davranışı hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

3.C Fonksiyonel Çerezler

Fonksiyonel çerezler, web sitesinde ziyareti kolaylaştırmak ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Tercih ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi belirli ayarları, hatırlamak için izin verir.

Belirtilen çerezlerin kullanım amacı;

 • Hizmetlerimizi kullanmak için oturum açtığınızda sizi tanımak.
 • Müşteri desteği taleplerinize yanıt verilmesi;
 • Hataları ve birlikte çalışabilirlik sorunlarını düzeltebilmemiz için sizin / cihazınızın Hizmetlerimizle ilgili olarak karşılaşabileceğiniz /karşılaşabileceği tüm sorunlar hakkında hata mesajlarının alınması;
 • Pazarlama kampanyalarımızın etkisinin ölçülmesi amacıyla uygulama yüklemelerinin izlenmesi;
 • İsteğe bağlı kullanıcı geri bildirim anketlerinin yapılması;
 • Hizmetlerimizi bir sonraki ziyaretinizde hatırlanabilmeniz;
 • Hizmetlerimiz ile ilgili bilgilendirme ve tanıtımlar da dahil olmak üzere, ilginizi çekebilecek özellikler, ürünler ve hizmetleri size sunmak.
 • Dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek.
 • Güvenliği iyileştirmek.

Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Şirketimiz kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında:

   Google servislerinin kullanılabilmesi için bu bilgiler belirtilen platformlarının uzantıları üzerinden eşleştiğinden veriler aktarılmaktadır.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

 • Onay – Kişisel verilerinizi yalnızca gerekli olması halinde bize bu şekilde hareket etmemiz için açık ve olumlu onayınızı vermiş olmanız durumunda toplayacağız ve işleyeceğiz.
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizinmeşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Kullanıcı sözleşmesinin kurulması ya da kullanıcı sözleşmesinin ifası

6. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince,

Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygunkullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararauğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu 19 Mayıs Cad, Zincirlikuyu Sok. No:4 34349 Beşiktaş / İstanbul adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) ya da info@dipnot.tv adresine kimliği tespit eden kimlik fotokopisi ile yazılı olarak iletebilirsiniz.

Değişiklikler

Bu Aydınlatma metninde herhangi bir zamanda değiştirme veya düzenleme hakkını saklı tutarız. Aydınlatma metninde yapılacak her türlü değişiklik, revizyon tarihiyle birlikte bu sayfada yayınlanacaktır. Aydınlatma metninde önemli değişiklikler olması halinde, e-posta gibi başka yollarla da sizi bilgilendirebiliriz. Yasaların gerektirdiği durumlarda, söz konusu değişiklikleri uygulamak için onayınızı alacağız. Yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmemeniz durumunda, lütfen Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeyin.

Çerezleri Nasıl Kontrol Ederim?

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, Çerezleri dilediğinizde silebilir ve/veya engelleyebilirsiniz. Cihazınızda hali hazırda mevcut olan çerezleri silebilir ve internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.

Çerezleri kabul etmek, internet sitemizi kullanmak için zorunlu değildir ama size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Tarayıcınızı ayarlamanız halinde, internet sitemizi her ziyaret edişinizde verdiğiniz bilgileri tekrar girmeniz gerekir.

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da Privacy Badger uygulamasını kullanabilirsiniz..